کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۲ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

کار جریان تحریف ، آدرس غلط دادن برای حل مشکل تحریم است
۹۹/۵/۱۰ - امام خامنه ای