کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

این طرح مربوط میشه به سه سال پیش. روزهای دفاع از غزه و فرودگاه و...

ان شاءالله دیری نخواهد گذشت که این طرح تبدیل میشه به "این عکس"... صهیونیسم را نه در موزه های تاریخ که در قبرستان های تاریخ خواهیم دید.

 پایان اسرائیل

تصویر با کیفیت اصلی

ضمن تبریک سال نو؛ این طرح تقدیم میشه به همه مصرف کنندگان محصولات ایرانی:

سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تصویر با کیفیت اصلی

پرواز پروانه

بال بگشا پروانه من

شمعی در انتظار توست...