کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

بعد از هر #جنایت دستان خونین خود را به ما بسپارید...

معتقدم بیشرف تر از تروریستهای کودک کش، این رسانه های خبیث هستند.